Ako predísť vzniku požiaru

V bytoch a domoch požiare najčastejšie spôsobujú lokálne tepelné spotrebiče. Výsledkom sú materiálne škody a nepríjemné spomienky, v lepšom prípade len poriadne zadymený byt. Mimochodom, dym  predstavuje v obytných domoch oveľa väčšie nebezpečenstvo ako samotný plameň. Príčinou väčšiny tragédií pri požiaroch je udusenie od splodín horenia. O najčastejších príčinách požiarov v bytoch a  rodinných domoch nás informoval vedúci oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného  zboru  v  Michalovciach  pplk. Ing. Dušan Guľaš.

Predchádzanie vzniku požiaru
Predísť vzniku požiaru sa dá dodržiavaním ustanovenia zákona o ochrane pred požiarmi. Takmer za každým požiarom sa skrýva porušenie zákona zo strany konkrétnej osoby. Výnimku tvoria požiare od blesku a technické závady na elektrickom zariadení alebo motorovom vozidle. Vlastník stavby by mal pri jej užívaní venovať pravidelnú primeranú pozornosť údržbe komínov, ich kontrole a čisteniu, stavu vykurovacích telies, preveriť technický stav elektrických a plynových zariadení. Samozrejme,  neodporúča  sa  tu improvizovať, ale všetky tieto činnosti zveriť osobám s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Fajčenie – častá príčina vzniku požiaru
Osobitnú kapitolu v štatistike požiarov zaberá nezodpovedné fajčenie, tu možno odporúčať len opatrnosť. Upozorniť treba tiež na
činnosti  spojené  so  spaľovaním  horľavých látok v blízkosti stavieb. Len okrajovo spomeniem činnosti, ako sú zváranie, lepenie strešných a podlahových krytín pomocou plameňa, kde protipožiarne opatrenia majú osobitný význam. Pripomeniem ešte jednu dôležitú vec, ktorou sú stavebné úpravy objektov v podobe ich rekonštrukcií, prístavby, výmeny okien alebo zateplenia horľavým systémom. Tu sa treba vždy vopred poradiť a vypracovať projekt, v  ktorom  odborníci  zohľadnia  vplyv  týchto úprav na stavbu aj z hľadiska jej protipožiarnej bezpečnosti.

Odchod z obydlia na dlhšiu dobu
Ak odchádzate z bytu či rodinného domu na dlhšiu dobu, odporúčam, ak je to možné, odpojiť všetky elektrické spotrebiče, vypnúť zdroje tepla a dôležité je tiež zveriť možnosť prístupu do bytu nejakej blízkej osobe. V prípade vzniku požiaru je prvoradým predpokladom jeho úspešnej likvidácie možnosť vstupu hasičov do bytu.

Hasiaci prístroj
Určite sa oplatí mať vždy poruke hasiaci prístroj. Pre obývané miestnosti by to mal byť prístroj s náplňou CO2, teda ľudovo povedané snehový a v garáži alebo dielni by som odporúčal s náplňou hasiaceho prášku. Aj voda je hasiaci prostriedok, ale v bytoch a rodinných domoch  v  takýchto  prípadoch  treba  najprv odpojiť elektrickú sieť. Netreba sa spoliehať na často ponúkané a na trhu bežne dostupné hasiace spreje s objemom pár decilitrov. Pri výbere hasiaceho prístroja treba mať na zreteli, že v prípade použitia väčšie množstvo hasiacej látky vytvára väčší predpoklad účinného zásahu.

Použitie hasiaceho prístroja
Dôležité je vedieť hasiaci prístroj správne a rýchlo použiť. Čítať návod na použitie, keď už horí, je zjavne neskoro. Osobne by som odporúčal vlastníkom bytov aj rodinných domov v  záujme ich ochrany pred požiarmi rôzne druhy  signalizačných  zariadení reagujúcich buď na dym alebo na plameň. Môžu mať viacúčelový charakter a slúžiť tiež na zabezpečenie objektu pred vlámaním. Sú to technicky aj cenovo náročnejšie zariadenia, ale také sú súčasné trendy.

O horľavých látkach
Na  posudzovanie stupňa horľavosti látok tuhých, kvapalných alebo  plynných existuje celý rad predpisov. Pre bežného občana sú to nezaujímavé teórie, ale dôležitá je informácia v jej finálnej podobe, teda či daný výrobok alebo predmet je horľavý a aký stupeň horľavosti vykazuje. Povinnosť výrobcov deklarovať tento stupeň sa vzťahuje najmä na horľavé kvapaliny a niektoré stavebné výrobky, inak sa občan ako bežný zákazník o horľavosti kupovaného produktu ani nemusí dozvedieť. V bytových zariadeniach predstavujú  najväčšie  nebezpečenstvo plasty,  ale aj  samotný  nábytok  vyrábaný  formou  lisovaných drevo triesok pomerne dobre horí. To isté platí o kobercoch, záclonách, plávajúcich podlahách, ale predovšetkým o ošatení. Šaty, ktoré na sebe nosíme, väčšinou v sebe obsahujú podiel umelých vlákien a zvyčajne dobre horia, ale netreba sa toho báť. Už som spomínal, že oveľa väčšie nebezpečenstvo predstavujú splodiny horenia, teda či dym, ktorý horením vzniká, obsahuje vysoko toxické, dusivé, dráždivé alebo inak nebezpečné látky.

Skladovanie horľavých látok
Pokiaľ  je  to  možné,  horľavé  látky  by  sa mali skladovať mimo priestorov určených na bývanie  alebo ubytovanie. Takéto látky sú bezpečnejšie v  priestoroch  skladov,  garáží alebo  spoločných  pivničných priestoroch. Samotný byt, pokiaľ má byť z požiarneho hľadiska bezpečný, má  obsahovať  uskladnených  horľavých látok  čo  najmenej. Už  som ale konštatoval, že v obytných
miestnostiach je horľavých látok v  podobe bytového vybavenia aj tak dosť.

Deti a oheň
Deťom ako poučenie najlepšie slúži osobný príklad. Počínanie dospelých sa premieta do myslenia a činnosti detí, platí to aj na úseku ochrany pred požiarmi. Deťom treba od útleho veku vysvetľovať, že zapaľovač, zápalky, sviečky a zábavná pyrotechnika predstavujú nebezpečenstvo. Nestačí ich pred deťmi len neustále bez vysvetlenia odkladať, lebo to deti zvyčajne ešte viacej priťahuje. Čo sa týka počínania detí pri vzniku požiaru napríklad v byte – deťom treba vysvetliť, že najlepším riešením je čím skôr a čím ďalej zmiznúť. Deti majú v sebe istý reflex, ak niečo vyparatia, snažia sa čím skôr sa niekam schovať. Pri bytovom požiari je však dieťa schované v skrini odkázané napospas ohňu a dymu a navyše sa hasičom aj ťažko hľadá..

Tím KONEX REALITY