Ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti?

Predaj nehnuteľnosti je vážnym životným  rozhodnutím. Existujú  rozličné  dôvody,  ktoré vedú  majiteľov  nehnuteľností k ich predaju  –  od  čisto  finančných dôvodov cez snahu o zmenu v živote, až po vážne rodinné okolnosti. Samotný predajný proces  je náročný a zahŕňa  v sebe viacero právnych úkonov.

1.  Príprava  nehnuteľnosti  na predaj zahŕňa  úpravu  nehnuteľnosť tak, aby vyvolala čo najpríjemnejší dojem a pôsobila čisto a udržiavane. To sa týka tak interiéru bytu či domu, ako aj exteriéru a okolitého pozemku. Odporúčame odstrániť osobné predmety a fotografie.

2. Výber spôsobu predaja. Prax potvrdzuje, že využitím profesionálnych služieb serióznej realitnej kancelárie predáte svoju nehnuteľnosť za  vyššiu cenu a v kratšom čase, ako by ste si ju predávali sami a vyhnete sa množstvu starostí.

3. Prehliadka nehnuteľnosti realitným maklérom je podmienkou pre  profesionálny servis. Poskytnite, prosím,  realitnému maklérovi dostatok informácií o technickom a právnom stave vašej nehnuteľnosti, vyzdvihnite jej prednosti, ale upozornite ho aj na prípadné problémy. Určenie ceny závisí od viacerých faktorov: vek, stav a vybavenie nehnuteľnosti,  okolie, občianska vybavenosť, dopravná dostupnosť a aktuálna ponuka nehnuteľností na predaj v danej lokalite.

4. Sprostredkovateľská zmluva. Ak dôjde k dohode, uzavrite s realitnou kanceláriou zastúpenou realitným maklérom sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá vám zaistí serióznosť priebehu transakcie, obsahuje podmienky a dáva maklérovi oprávnenie nehnuteľnosť ponúkať a rokovať so záujemcami. Pozri článok „Prečo exkluzívna?!“

5. Vypracovanie prezentácie vašej nehnuteľnosti. Váš maklér pripraví profesionálnu prezentáciu vašej nehnuteľnosti na jej predaj a na rokovania so záujemcami. Predajná prezentácia obsahuje všetky všeobecné, ale aj technické  informácie, fotodokumentáciu, pôdorysy a ďalšie prípadné dokumenty či informácie.

6. Zaradenie nehnuteľnosti do systému a jej prezentácia. Takmer ihneď od podpísania zmluvy  o zastúpení  bude  vaša nehnuteľnosť vložená do interného systému Konex reality a na všetky významné realitné servery. S ponukou oboznámime všetkých potenciálnych záujemcov  z našej  databázy. Súčasťou predaja je opakovaná inzercia a aktívna snaha zo strany realitného makléra.

7. Prehliadky nehnuteľnosti. Váš maklér vyberá len vhodných záujemcov na základe ich kritérií a finančných  možností, šetrí tak váš čas a súkromie.

8. Rezervácia  nehnuteľnosti. V prípade, že sa záujemca rozhodne pre kúpu vašej nehnuteľnosti, uzatvára s ním  realitná kancelária „Dohodu o zložení blokovacej kaucie“ (tzv. rezervačnú zmluvu), na základe ktorej klient skladá blokovaciu zálohu, vďaka čomu má nehnuteľnosť rezervovanú. Majiteľ nehnuteľnosti je informovaný o tejto skutočnosti na základe dokumentu „Oznámenie o zložení blokovacej kaucie“.

9. Príprava dokumentov na uskutočnenie predaja. Dôležitou skutočnosťou je forma financovania zo strany kupujúceho – jednoduchšie a rýchlejšie sa postupuje pri kúpe v hotovosti, zdĺhavejší proces si vyžaduje kúpa  prostredníctvom hypotekárneho úveru (berúc do úvahy vypracovanie znaleckého posudku, v prípade potreby  geometrického plánu, bankových dokumentov, záložných zmlúv a pod.).

10. Podpis kúpnej zmluvy, t.j. zmluvy, ktorou dochádza k prevodu vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho. Zmluvné  strany podpíšu povinné zmluvy, realitná kancelária zaistí ich podanie na príslušný katastrálny úrad. Prechod vlastníckeho  práva je dovŕšený zápisom do katastra nehnuteľností.

11. Odovzdanie nehnuteľnosti. Termín závisí od dohody predávajúceho a kupujúceho. S odovzdaním je spojený tiež prepis energií (vody, plynu, elektriny) u príslušných poskytovateľov služieb na základe odpisu stavov meračov.

12. Daňové povinnosti. Daň z nehnuteľnosti: pri predaji je predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane  nehnuteľnosti (obecný alebo mestský úrad) do 30 dní od rozhodnutia správy katastra o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Je tiež na kupujúcom, aby podal daňové priznanie do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia správcovi dane z nehnuteľnosti.

Daň z príjmu je ďalšou daňovou povinnosťou – všeobecne platí, že váš príjem z predaja nehnuteľnosti (rozdiel medzi  predajnou a nadobúdacou cenou) sa zdaňuje aktuálnou daňovou sadzbou. Informácie o tom, kto a za akých podmienok je oslobodený od platenia tejto dane, je najlepšie prekonzultovať u daňového poradcu.

Tím KONEX REALITY